Το παρακάτω υλικό προέρχεται από το Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ωρίων
Εντοπισμός - Αξιολόγηση - Χρήση

Πριν ξεκινήσετε τη συγγραφή της εργασίας και την αναζήτηση πληροφοριών θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τα εξής:

 • Το ακριβές θέμα που πρόκειται να διερευνήσετε
 • Τις έννοιες και τους όρους που περιγράφουν το θέμα
 • Την πληθώρα των πληροφοριών που χρειάζονται προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα
 • Το είδος των πληροφοριών που χρειάζονται προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα

Πώς βρίσκω λεξεις-κλειδια;

 • Διατύπωση των φράσεων με λέξεις – κλειδιά
 • Οι λέξεις με διπλή ορθογραφία πρέπει να σημειώνονται και οι δυο χωρίς εξαίρεση
 • Οι λέξεις πρέπει να σημειώνονται στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό
 • Αναζήτηση συνώνυμων, ευρύτερων ή και στενότερων όρων για σφαιρική περιγραφή του θέματος
 • Αναζήτηση όρων που συνδέονται νοηματικά με όσους είχαν χρησιμοποιηθεί αρχικά για την περιγραφή

Πώς αναλύω το θέμα μου;

Προκειμένου να αποδομήσετε το θέμα σας:

 • Γράψτε το κεντρικό θέμα/ιδέα στη μέση
 • Προσθέστε σχετιζόμενες έννοιες γύρω από το κεντρικό θέμα και διασυνδέστε τες ανάλογα
 • Κάθε νέα βασική έννοια την προσθέτετε αρχίζοντας πάντα από το κεντρικό θέμα

Ποιες ειναι οι πηγές πληροφόρησης;

Οι πηγές πληροφόρησης διακρίνονται σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς.1

Πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης θεωρούνται όσες περιγράφουν ένα γεγονός ή είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας χωρίς όμως να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας ή αξιολόγησης. Πρόκειται δηλαδή για πρωτότυπο υλικό που δεν έχει υποστεί ερμηνεία, σύνοψη ή αξιολόγηση από έτερο άτομο/ομάδα.

·         Πρωτογενείς
άρθρο περιοδικού*
μονογραφία
αναφορά
ευρεσιτεχνία
διατριβή
απομνημονεύματα
αυτοβιογραφία

* εφόσον παρουσιάζει πρωτότυπες σκέψεις ή αποτελεί αναφορά μιας ανακάλυψης

Οι δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης προκύπτουν ως το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των πρωτογενών πηγών πληροφόρησης: βιβλιογραφίες, ευρετήρια, επιτομές κτλ. Οι δευτερογενείς πηγές ουσιαστικά παρέχουν πληροφορίες για πρωτογενείς πηγές ή για πρωτότυπες πληροφορίες που έχουν τροποποιηθεί, επιλεγεί ή έχουν αποκτήσει νέα διάταξη, με στόχο να εξυπηρετήσουν νέο κοινό ή διαφορετικό σκοπό

·         Δευτερογενείς
άρθρο περιοδικού*
βιβλιογραφία
ευρετήριο
επιτομή

* εφόσον παρουσιάζει πρωτότυπες ιδέες, αλλά περιλαμβάνει και δευτερογενές υλικό, δηλαδή συνόψεις ή αναφορές ευρημάτων άλλων ερευνητών

Οι τριτογενείς πηγές περιέχουν πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, έχουν υποστεί νέα επεξεργασία και περιλαμβάνουν το απόσταγμά τους π.χ. εγκυκολπαίδειες, ανασκοπήσεις κτλ.

·         Τριτογενείς
εγκυκλοπαίδεια
ανασκόπηση
βιογραφική πηγή
άλμανακ

Ποιές είναι οι πηγές δημοσίευσης;

Υπάρχουν διάφορες πηγές δημοσίευσης και η χρήση της κατάλληλης πηγής σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από το είδος της πληροφορίας που αναζητά ο χρήστης.

Οι πηγές δημοσίευσης μπορεί να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και σε γενικές γραμμές ομαδοποιούνται ως εξής:

 • βιβλία
 • περιοδικά (επιστημονικά & ποικίλης ύλης)
 • διαδίκτυο
 • εφημερίδες
 • οπτικοακουστικό υλικό
 • κυβερνητικές εκδόσεις και νομοθεσία

Τι είδους υλικό θα χρειαστώ για το θέμα μου;

Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή συγγραφή μιας εργασίας αποτελεί η μελέτη προγενέστερων δημοσιεύσεων που απαρτίζουν κατά κύριο λόγο τη βιβλιογραφία που συνήθως προτείνουν οι καθηγητές.

Επομένως προκειμένου να αναζητήσετε και να εντοπίσετε τα βιβλία και οποιοδήποτε άλλο υλικό χρειάζεστε, πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται μια βιβλιογραφική αναφορά

Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορεί να προέρχονται από βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, περιοδικά ακόμη και από ιστοσελίδες.

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα είστε σε θέση να:

 • εφαρμόζετε διαφορετικές στρατηγικές αναζήτησης σε καταλόγους βιβλιοθηκών, σε βάσεις δεδομένων και στο Διαδίκτυο
 • ανακτάτε τη ζητούμενη πληροφορία

Επιγραμματικά

Είδος Πηγή Παράδειγμα
Βιβλία Κατάλογοι βιβλιοθηκών Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙΘ
Ηλεκτρονικά βιβλία Διαδίκτυο Elsevier e-books, Google Books
Άρθρα επιστημονικών περιοδικών Βάσεις δεδομένων OCLC First Search, Scopus,Google Scholar, Heal Link
Πρακτικά συνεδρίων Βάσεις δεδομένων και Κατάλογοι Βιβλιοθηκών Scopus, Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙΘ
Αναφορές σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών Βάσεις δεδομένων Web of Science, Scopus
Οπτικοακουστικό υλικό Κατάλογοι βιβλιοθηκών Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙΘ
Ιστοσελίδες Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο Google